NIČ ODPADKOV

Ko reciklaža ali ponovna uporaba odpadnih surovin ni več mogoča, njihov energijski potencial izkoristimo za napajanje proizvodnih procesov.

Postopno nadomeščanje linearnega pristopa izrabe primarnih surovin s smernicami krožnega gospodarstva v prvi vrsti povečuje ponovno uporabo, reciklažo in pretvorbo odpadnih snovnih tokov v sekundarne surovine. Plan krožnega gospodarstva za prihodnost tako predvideva družbo brez odpadkov, kar predstavlja najvišjo stopnjo trajnostnega upravljanja z materialnimi in energijskimi viri.

Zato je treba poskrbeti, da so izdelki že v svojem izvoru zeleni izdelki, brez vsebnosti surovin fosilnega izvora, proizvedeni iz lokalno dostopnih in obnovljivih materialov. Takšni izdelki naj bodo tudi ustvarjeni z uporabo tehnologij predelave in industrijske proizvodnje, ki za okolje predstavljajo čim manjšo obremenitev. Izdelki z visoko stopnjo razgradljivosti ne bodo nikoli odpadek, saj se bodo ob zaključku življenjskega cikla vedno znova vračali v proizvodne procese, bodisi kot surovina ali kot energija.

 

Waste-to-Energy

V mnogih proizvodnih procesih se kljub naporom in napredku ter številnim inovativnim rešitvam, ki jih program predvideva, pojavljajo snovni tokovi, ki so zaradi številnih ciklov znotraj materialnih krogov dodobra izkoriščeni in zato neustrezni za ponovno vračanje v proizvodne procese. V teh primerih je cilj »nič odpadkov« mogoče doseči le s pretvorbo teh tokov v energijo, ki v principu krožnega gospodarstva predstavlja tudi  edini ponor odpadnih snovnih tokov, kar je ključno za doseganje gospodarstva z nič odpadki. Izrazito nizka kvaliteta teh snovnih tokov zahteva posebno napredne rešitve na področju tehnologij za prestrezanje energije (Waste-to-Energy -> WtE), ki se nato namesto v materialni obliki v procese krožnega gospodarstva vrača v obliki energijskih tokov.  Kot ključni korak na poti proti družbi z nič odpadki se program tako osredotoča tudi na razvoj WtE sistemov, ki so sposobni uporabljati odpadne snovne tokove z najnižjo kvaliteto ob hkratnem skoraj ničnem vplivu na okolje in ljudi.

ZAKAJ JE NASTAL PROGRAM "IZKORIŠČANJE POTENCIALA BIOMASE ZA RAZVOJ NAPREDNIH MATERIALOV IN BIO-OSNOVANIH PRODUKTOV" 

Namenili smo se celovito raziskati »zavržene potenciale biomase« - vse, kar nam postopno izkoriščanje tega avtohtonega naravnega in obnovljivega vira omogoča, pa tega še nismo izkoristili. Subjekti, povezani v raziskovalno-razvojno-produkcijsko obliko krožnega gospodarstva, bomo razvili in optimizirali nove, trajnostne tehnologije in postopke, s pomočjo katerih se bomo dokopali do uporabnih komponent biomase, ki jih je moč v vrsti proizvodnih panog ─ od kemijske, tekstilne, papirne, lesne in avtomobilske industrije, gradbeništva, inženiringa in energetike ─ integrirati kot okoljsko sprejemljive materiale in izdelke z visoko stopnjo razgradljivosti in možnosti vnovične uporabe. Tako gradimo nove verige vrednosti, si odpiramo vrata na trg zelenih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, krepimo konkurenčnost slovenskega gospodarstva jačamo družbene vezi in hkrati konkretno manjšamo obremenitve za okolje.