Biomasa, neizkoriščeno bogastvo

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi, z gozdovi je pokrita več kot polovica njene površine. A to ni vse! Ob lesni biomasi so tudi zeleni odrez, enoletne rastline, tujerodne invazivne rastline, odpadna biomasa v kmetijstvu in industriji bogat vir surovin, katere lahko precej nadomestijo surovine, ki smo jih sedaj primorani uvažati.
Povprečno se v svetu največ biomase porabi za energetsko izrabo (53 %), preostalo pa v lesni predelavi (28 %) in v proizvodnji papirja (11 %). Podatek zgovorno prikazuje, da biomaso izkoriščamo neučinkovito, saj je iz nje moč pridobiti vrsto bio-materialov kot končnih produktov ali pa kot surovino za papirno, tekstilno, polimerno in druge predelovalne industrije.
Ob učinkoviti kaskadni rabi biomase se odpirajo možnosti za razvoj številnih novih bio-osnovanih materialov. Ti z enakimi ali boljšimi funkcionalnimi lastnostmi nadomeščajo neobnovljive surovine fosilnega izvora v različnih izdelkih. S tem prispevamo k zmanjševanju obremenitev okolja ter ustvarimo tokokrog surovin in izdelkov, ki se ob koncu življenjske dobe vrnejo v vnovično uporabo ali v okolju prijazno razgradnjo.
Do sedaj zavrženi potenciali biomase predstavljajo izjemno poslovno priložnost. S predrugačenimi družbeno-ekonomskimi odnosi, ki jih uvajamo, pa odpiramo novo priložnost, da si povrnemo izgubljeno zaupanje narave.

Razvoj novih tehnologij in verig vrednosti

Partnerji v programu smo se namenili celovito raziskati in evidentirati vse, kar nam celostno in postopno izkoriščanje biomase omogoča. Razvili in optimizirali bomo nove, trajnostne tehnologije in postopke, s pomočjo katerih se bomo dokopali do uporabnih komponent biomase, ki jih je v nadaljevanju moč uporabiti kot okoljsko sprejemljive ter obnovljive materiale in izdelke. Na koncu bomo še zadnje, kar od izkoriščene biomase ostane, pretvorili v energijo.
Program povezuje več raziskovalno-proizvodnih krogov – novih verig vrednosti, s skupnim ciljem optimalne snovne izrabe biomase v celotnem krogotoku. V verigah združujemo vrhunska znanja raziskovalnih institucij in kompetence industrije v celotnem procesu, od razvoja temeljnega znanja pa do industrijske aplikacije. Industrijski partnerji aktivno sodelujejo že v fazi temeljnega raziskovanja s ključnimi informacijami o tem, kakšne rezultate od te faze pričakujejo in potrebujejo za nadaljnji industrijski razvoj. Tako zagotavljamo osredotočenost na razvoj novega znanja, ki sledi potrebam in jasnim zahtevam industrije za končno tržno uporabo ter načelom zapiranja snovnih poti.
Vse to od nas zahteva tesno sodelovanje, veliko mero zaupanja in inovativnosti ter odprto komunikacijo v vseh fazah procesa in med vsemi verigami vrednosti.

A nagrada za trud je neprecenljiva.

Naš prispevek k razvoju znanj in tehnologij na področju izrabe bio-surovin:
* baza podatkov o razpoložljivosti, lastnostih in možnostih uporabe različnih vrst biomase;
* napredni postopki razklopa biomase;
* učinkoviti kontinuirani postopki pridobivanja nanoceluloze iz različnih vrst biomase ;
* tehnologije obdelave vlaknin in materialov za izboljšanje funkcionalnih lastnosti;
* tehnologije v izdelavi vlakninskih kopren in bio-kompozitov;
* tehnologije in procesi za biološko obdelavo odpadkov in pridobivanje encimov;
* učinkoviti procesi mehanske obdelave trdnih odpadkov in pridobivanja sekundarnih surovin;
* inovativne tehnologije za energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov.

Razsežnosti poslovnih priložnosti

Trg dandanes vedno glasneje zahteva zelene izdelke. Konkurenčnost na trgih obstoječih in prihajajočih industrij pogojujejo, več kot upravičeno, vse strožje zahteve za varovanje okolja in zdravja. Te se odražajo v iskanju lokalno dostopnih in obnovljivih materialov, v uvajanje tehnologij predelave materialov in industrijske proizvodnje izdelkov, ki za okolje predstavljajo čim manjšo obremenitev ter v uveljavljanje učinkovitih procesov vnovične uporabe zavrženih izdelkov. Evropska unija spodbuja ekološke inovacije, interdisciplinarnost in čez-sektorsko povezovanje za dvig konkurenčnosti gospodarstva, za zeleno rast in zelena delovna mesta. Na tem trgu si želimo zagotoviti svoje mesto.
Že če poskušamo zgolj nadomestiti obstoječe izdelke ali njihove posamezne komponente fosilnega izvora z bio-osnovanimi, je nabor možnih tržno zanimivih rešitev z visoko dodano vrednostjo širok. Če enako storimo še znotraj uveljavljenih proizvodnih procesov ─ s trajnostnimi tehnologijami in okoljsko sprejemljivimi dodatki, so priložnosti na globalnem trgu še večje. Ko pa na koncu združimo vrhunsko znanje in kompetence, da ustvarimo popolno noviteto, smo omejeni zgolj še z lastno domišljijo.

Partnerji v programu smo skupaj osmislili že veliko tega.

Naš prispevek k razvoju bio-osnovanih izdelkov in komponent:
* zelene kemikalije za uporabo v industriji premazov, smol in lepil;
* nanokristalinična in nanofibrilirana celuloza iz odpadne biomase;
* papir/karton z izboljšanimi in novimi funkcionalnimi lastnostmi;
* pametna embalaža s tiskanimi senzorskimi elementi;
* aktivna preja s funkcionalnimi celuloznimi vlakni;
* bio-osnovani filtrni materiali;
* lahki, temperaturno obstojni bio kompozitni materiali za različne aplikacije;
* baterijski separatorji z vgrajeno nanocelulozo;
* visoko zmogljivi celulozni izolativni materiali;
* encimi pridobljeni z biološko razgradnjo odpadkov;
* inovativen sistem pridobivanja energije iz odpadkov z visoko vsebnostjo vode.

Družbene razsežnosti

Učinkovita izraba primarne in odpadne biomase ni le koristna ekonomska odločitev, je tudi neobhodna družbena odločitev, ki v svoje procese nujno vključuje širše družbeno okolje, posameznika pa spodbuja, da vse svoje družbene vloge prične razumevati v kontekstu njihove medsebojne prepletenosti. Kako? Kot osveščeni potrošniki smo dolžni zahtevati kakovostne izdelke ─ dolgo uporabne in razgradljive. Kot udeleženci v gospodarstvu smo dolžni poiskati najboljše rešitve pri uporabi proizvodnih virov ─ lokalno dostopnih, večfunkcionalnih in obnovljivih. In kot ljudje smo dolžni v skupnem življenjskem prostoru sobivati, ga s svojimi ravnanji obnavljati in ohranjati.
Program predstavlja edinstven primer uveljavljanja načel krožnega gospodarstva. S povezovanjem različnih vrednostnih verig, ki jih združuje temeljni cilj učinkovite kaskadne rabe biomase, bomo:

* zmanjšali odvisnost od tujih virov surovin,
* nadomestili surovine fosilnega izvora,
* ustvarili učinkovit sistem zapiranja snovnih krogov,
* izkoristili priložnosti na rastočem trgu zelenih rešitev,
* povezali lokalne kompetence v inovativne krožne partnerske strukture,
* okrepili lokalne družbeno-ekonomske odnose,
* spodbudili delovanje celotne družbe v smeri zelenega sobivanja in tako
* bistveno prispevali k zmanjšanju obremenitev za okolje.

Z izkoriščanjem narave jo pomagamo ohraniti. In dvigniti sebe.

Iz želje po vpeljavi trajnostnih praks, katerih temeljni pomen je, da razmislek o skupni prihodnosti prednjači pred izključno ekonomskimi koristmi, se je oblikovala potreba po vzpostavitvi kakovostnih partnerskih odnosov.  Z usmerjanjem v lokalno bogastvo v procesih zagotavljanja proizvodnih surovin, njihove predelave, proizvodnje končnih izdelkov, nato pa še razgradnje in ponovne uporabe, se tvorijo učinkoviti, samozadostni produkcijski krogi. Vpeljuje se krožno gospodarstvo. Za vpeljavo krožnega gospodarstva pa potrebujemo pravo partnerstvo. Tukaj smo, 21 partnerjev: vrhunske raziskovalne skupine z različnih področij materialov, kemijskega inženirstva, predelovalnih in procesnih tehnologij, biotehnologije in nanotehnologije, ki se mu kot izkustveni partner in končni uporabnik v proizvodnji pridružujejo predstavniki kemijske, tekstilne, papirne, lesne in avtomobilske industrije, gradbeništva, inženiringa, energetike … IN TI!