NOVE VERIGE VREDNOSTI

Spremembe lahko dosežemo le s predrugačenjem obstoječega vrednostnega sistema, načinov razmišljanja in delovanja. Od delovanja k sodelovanju, od porabe k vnovični uporabi, od bivanja k sobivanju.

Program CEL.KROG povezuje več raziskovalno-proizvodnih krogov – novih verig vrednosti, s skupnim ciljem optimalne snovne izrabe biomase v celotnem krogotoku. V verigah združujemo vrhunska znanja raziskovalnih institucij in kompetence industrije v celotnem procesu, od razvoja temeljnega znanja pa do industrijske aplikacije. Industrijski partnerji aktivno sodelujejo že v fazi temeljnega raziskovanja s ključnimi informacijami o tem, kakšne rezultate od te faze pričakujejo in potrebujejo za nadaljnji industrijski razvoj. Tako zagotavljamo osredotočenost na razvoj novega znanja, ki sledi potrebam in jasnim zahtevam industrije za končno tržno uporabo ter načelom zapiranja snovnih poti.

V programu sodelujejo vrhunske raziskovalne skupine s področij materialov, kemijskega inženirstva, predelovalnih in procesnih tehnologij, biotehnologije, nanotehnologije in energetike, ki se jim kot ključni izkustveni partner in končni uporabnik v proizvodnji pridružujejo predstavniki kemijske, tekstilne, papirne, lesne in avtomobilske industrije, gradbeništva, inženiringa in energetike.

S takšnim povezovanjem v novih verigah vrednosti presegamo razdrobljenost in vase usmerjene aktivnosti ter krepimo sposobnost slovenskega raziskovalno-proizvodnega sektorja, da doseže mednarodno odličnost in se kot ključni člen poveže v mednarodne verige vrednosti. Tako se v vsakem izmed sklopov programa CEL.KROG prepletajo raziskovalno-produkcijska partnerstva s ciljem zasledovati specifične cilje programskih sklopov in hkrati doseči splošne skupne cilje programa.

Osredotočanje na učinkovito izrabo odpadne biomase pa v svoje procese nujno vključuje tudi širšo družbo, gospodarska in družbena lokalna okolja, katerih angažma pri identifikaciji virov odpadne biomase in zbiranju le te je za učinkovito vpeljavo bioekonomije v Sloveniji ključnega pomena. Tudi ta širši družbeni konsenz predstavlja novo verigo vrednosti.

ZAKAJ JE NASTAL PROGRAM "IZKORIŠČANJE POTENCIALA BIOMASE ZA RAZVOJ NAPREDNIH MATERIALOV IN BIO-OSNOVANIH PRODUKTOV" 

Namenili smo se celovito raziskati »zavržene potenciale biomase« - vse, kar nam postopno izkoriščanje tega avtohtonega naravnega in obnovljivega vira omogoča, pa tega še nismo izkoristili. Subjekti, povezani v raziskovalno-razvojno-produkcijsko obliko krožnega gospodarstva, bomo razvili in optimizirali nove, trajnostne tehnologije in postopke, s pomočjo katerih se bomo dokopali do uporabnih komponent biomase, ki jih je moč v vrsti proizvodnih panog ─ od kemijske, tekstilne, papirne, lesne in avtomobilske industrije, gradbeništva, inženiringa in energetike ─ integrirati kot okoljsko sprejemljive materiale in izdelke z visoko stopnjo razgradljivosti in možnosti vnovične uporabe. Tako gradimo nove verige vrednosti, si odpiramo vrata na trg zelenih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, krepimo konkurenčnost slovenskega gospodarstva jačamo družbene vezi in hkrati konkretno manjšamo obremenitve za okolje.