KASKADNA RABA BIOMASE

Raje kot da večino sežgemo, se z ekstrakcijo, razgradnjo in predelavo biomase dokopljemo do uporabnih primarnih in sekundarnih surovin.

Biomasa predstavlja do sedaj še najbolj zanimiv in uporaben surovinski vir. Dejansko je edina, ki lahko ustrezno dopolnjuje surovine neobnovljivega (fosilnega) izvora, recimo nafto ali plin. Pa vendar se večino biomase zaradi njene raznolike sestave uporablja predvsem v različne energetske namene, to pa izredno podceni njeno možno uporabo.

V zadnjih nekaj letih se tako vse bolj razmišlja in tudi že udejanja zanimivo idejo kaskadne rabe biomase. Tu gre za to, da pridobimo iz biomase najprej komponente z najvišjo dodano vrednostjo, nakar se izraba nadaljuje s pridobivanjem komponent z vedno nižjo dodano vrednostjo, vse do končne energetske izrabe preostanka biomase. Seveda taka kaskadna pot ni samo ena in je predvsem odvisna od vrste uporabljene biomase, njene predelovane količine in pa možnosti njene predelave (prisotnost predelovalnih obratov, oddaljenost preskrbovalnih verig, povpraševanje po proizvodih itd.). Običajno se kaskada začne pri ekstraktih, se nadaljuje preko kemikalij, bio-polimerov, konča pa pri energetski izrabi preostanka biomase.

ZAKAJ JE NASTAL PROGRAM "IZKORIŠČANJE POTENCIALA BIOMASE ZA RAZVOJ NAPREDNIH MATERIALOV IN BIO-OSNOVANIH PRODUKTOV" 

Namenili smo se celovito raziskati »zavržene potenciale biomase« - vse, kar nam postopno izkoriščanje tega avtohtonega naravnega in obnovljivega vira omogoča, pa tega še nismo izkoristili. Subjekti, povezani v raziskovalno-razvojno-produkcijsko obliko krožnega gospodarstva, bomo razvili in optimizirali nove, trajnostne tehnologije in postopke, s pomočjo katerih se bomo dokopali do uporabnih komponent biomase, ki jih je moč v vrsti proizvodnih panog ─ od kemijske, tekstilne, papirne, lesne in avtomobilske industrije, gradbeništva, inženiringa in energetike ─ integrirati kot okoljsko sprejemljive materiale in izdelke z visoko stopnjo razgradljivosti in možnosti vnovične uporabe. Tako gradimo nove verige vrednosti, si odpiramo vrata na trg zelenih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, krepimo konkurenčnost slovenskega gospodarstva jačamo družbene vezi in hkrati konkretno manjšamo obremenitve za okolje.