INDUSTRIJSKA SIMBIOZA

Kar je nekomu odpadek, je drugemu surovina, tretjemu energent. Partnerska zaveza, osredotočena na zapiranje snovnih tokov.

Industrijska simbioza predstavlja odnos med dvema ali več podjetji, med katerimi poteka izmenjava odpadkov, stranskih produktov, odpadne vode in energije, z namenom ponovne uporabe. Na ta način dosegamo boljšo energetsko in snovno izkoriščenost, s čimer prispevamo tudi k izboljšanju ekološke in ekonomske učinkovitosti sodelujočih podjetij kakor tudi celotne družbe.

V sklopu programa CEL.KROG tako poteka industrijska simbioza med papirnicami in proizvajalci gradbenih materialov, kjer se razni mulji in pepeli, ki nastanejo pri žganju teh muljev, lahko koristno uporabijo kot dodatki k maltam, betonom in asfaltu, saj (ob ustrezni pred-obdelavi) izboljšajo njihove mehanske karakteristike. Papirni mulji prav tako lahko izboljšajo surovino za izdelavo opečnih izdelkov, saj praviloma olajšajo oblikovanje in sušenje, pri končnih proizvodih pa lahko dosegamo boljše toplotno izolativne lastnosti zaradi poroznosti, ki nastane na mestih, kjer so zgorela vlakna papirnega mulja.

 

Zapiranje snovnih poti – koncept od zibke do zibke

Strateški izziv uspešnih podjetij in gospodarstev v današnjem času je gospodarno ravnanje z viri. Tega je med svoje prednostne naloge uvrstila tudi Evropska unija. Eden od načinov za dosego tega cilja je tudi uveljavljanje načel koncepta ekonomije brez odpadkov – ekonomije zaključenih snovnih tokov oz. koncept od zibke do zibke.

Koncept lahko hkrati rešuje gospodarske in okoljske izzive. Pri načrtovanju izdelkov oziroma storitev koncept predlaga prenovo v načinih ustvarjanja in se pri tem zgleduje po procesih v naravi - ta ne pozna odpadkov, procesi temeljijo na energiji sonca in so prilagojeni lokalnim okoljem. Zapiranje snovnih poti (closed materials loops) omogoča sledenje ključnemu vodilu, da je vsak odpadek nekomu hrana, skupaj z ostalimi načeli pa vse deležnike v ustvarjanju prisili, da pričnejo drugače obravnavati izdelke, storitve in nove poslovne modele. 

Koncept od zibke do zibke je za poslovni subjekt zagotovo privlačen zaradi optimizacije stroškov, doseganja konkurenčnih prednosti ter ustvarjanja novih tržnih niš. Z upoštevanjem načel zapiranja snovnih tokov lahko podjetja bistveno izboljšajo svoj strateški položaj, spremenijo poslovne modele svojega delovanja, optimizirajo stroške poslovanja, dolgoročno pa si lahko zagotovijo tudi usklajenost in združljivost s čedalje strožjimi okoljskimi zahtevami.

Naj bodo torej izdelki že v svoji zasnovi neškodljivi za okolje, na zaključku njihove življenjske dobe pa jih enostavno spet vrnimo v proizvodni proces novih izdelkov.

ZAKAJ JE NASTAL PROGRAM "IZKORIŠČANJE POTENCIALA BIOMASE ZA RAZVOJ NAPREDNIH MATERIALOV IN BIO-OSNOVANIH PRODUKTOV" 

Namenili smo se celovito raziskati »zavržene potenciale biomase« - vse, kar nam postopno izkoriščanje tega avtohtonega naravnega in obnovljivega vira omogoča, pa tega še nismo izkoristili. Subjekti, povezani v raziskovalno-razvojno-produkcijsko obliko krožnega gospodarstva, bomo razvili in optimizirali nove, trajnostne tehnologije in postopke, s pomočjo katerih se bomo dokopali do uporabnih komponent biomase, ki jih je moč v vrsti proizvodnih panog ─ od kemijske, tekstilne, papirne, lesne in avtomobilske industrije, gradbeništva, inženiringa in energetike ─ integrirati kot okoljsko sprejemljive materiale in izdelke z visoko stopnjo razgradljivosti in možnosti vnovične uporabe. Tako gradimo nove verige vrednosti, si odpiramo vrata na trg zelenih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, krepimo konkurenčnost slovenskega gospodarstva jačamo družbene vezi in hkrati konkretno manjšamo obremenitve za okolje.