Za delovanje z mislijo na okolje veliko zanimanja

V okviru projekta CEL.KROG je na Zavodu za gradbeništvo (ZAG) v četrtek, 27. oktobra, potekala LCA delavnica z naslovom Vrednotenje procesov, novih rešitev in produktov z vidika okoljskih učinkov, ki jo je koordinirala dr. Katja Malovrh Rebec. Delavnice se je udeležilo skoraj 80 udeležencev, kar priča o veliki aktualnosti te tematike.

Analiza življenjskega cikla ali LCA (Life Cycle Assessment) pred podjetja postavlja nove zahteve, ki so lahko tudi nove priložnosti. Tudi raziskovalci so v njej prepoznali priložnost za sistematično in primerljivo vrednotenje okoljskih parametrov procesov in/ali izdelkov.
ZAG ima na področju LCA precej znanja in izkušenj z raznih projektov, pa tudi iz analiz, ki jih izdelujemo za naročnike iz različnih podjetij, kar so pokazala predavanja naših strokovnjakov. ZAG ima za LCA vzpostavljen tudi mednarodno priznan sistem Okoljskih deklaracij (EPD – Environmetal Product Declarations), to pomeni, da LCA lahko pripravimo v obliki, ki jo zahteva trg ali na primer različni sistemi za certificiranje stavb.

Program delavnice:
* Uvodni pozdrav; direktor ZAG izr. prof. dr. Andraž Legat
* Uvod, predstavitev programa, ZAG-a in predavateljev ter NMP; dr. Katja Malovrh Rebec in mag. Mateja Mešl
* Kaj je LCA in kakšno mesto ima v raziskavah in industriji; Friderik Knez
* Kako se analize LCA vključijo v vrednotenje stavb; dr. Sabina Jordan
* Krožno gospodarstvo in vrednotenje okoljskih odtisov; dr. Alenka Mauko Pranjić
* Postopek LCA, pridobivanje podatkov in rezultati; dr. Katja Malovrh Rebec
* Izkušnje z vrednotenjem LCA v raziskavah; dr. Janez Turk
* Vodena razprava v skupinah po sklopih

Vrednotenje procesov, novih rešitev in produktov z vidika okoljskih učinkov je pomemben horizontalen cilj programa CEL.KROG. V vseh fazah procesa bo potekalo vrednotenje učinkov po standardizirani metodologiji Analiza življenjskega cikla (LCA; ISO 14040 in 14044). Aktivnost, ki bo povezovala vse partnerje, bo namenjena tudi sistematičnemu informiranju o okoljskem vrednotenju, ki postaja vse pomembnejše komunikacijsko orodje na trgu. Na osnovi podatkov razpoložljivih podatkovnih baz in obdelave podatkov partnerjev za posamezne produktne skupine bodo pripravljeni modeli, kar bo omogočalo nadaljnjo pripravo različnih scenarijev in identificiranje šibkih točk sistema po celotni vrednostni verigi. Rezultat aktivnosti bo nabor jasnih odgovorov ali in v kakšni meri »zeleni« proizvodi izkazujejo ugodnejše okoljske in posledično ekonomske parametre v primerjavi z uveljavljenimi.

Z metodo LCA vrednotimo vplive na okolje, ki jih v življenjskem ciklu povzroči proizvod ali proces. Cilj LCA je lahko optimizacija procesov, primerjava izdelkov, lahko jo uporabimo kot orodje za odločanje itd. Osnova za LCA je popis vhodnih in izhodnih tokov, pri čemer upoštevamo standarde ter dodatna produktna pravila in na ta način zagotavljamo primerljivost in kvaliteto rezultatov.

Metoda LCA je trenutno edina mednarodno standardizirana metoda za ocenjevanje okoljskih vplivov. S to kompleksno analitsko metodo skušamo dobiti vpogled v celotni življenjski cikel izdelka, ki zajema:
- pridobivanje surovin,
- pridobivanje energijskih virov,
- proizvodnjo in distribucijo potrebne energije,
- proizvodnjo polizdelkov, izdelkov ter stranskih izdelkov,
- transport in distribucijo,
- učinke med uporabo in
- alternativne možnosti ravnanja z izdelki po uporabi.

Takšen pristop je zlasti pomemben, kadar obstajajo alternativne poti in možnosti izbire tistih različic, ki najmanj obremenjujejo okolje.

Share: