CEL.KROG se mreži še naprej, omrežil tudi Štajersko gospodarsko zbornico

Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom na prednostnem področju uporabe »Mreže za prehod v krožno gospodarstvo«.

Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) je skupaj s Kemijskim inštitutom (KI) in Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (UM FKKT) kot ustanovnima članicama partnerstva, skupaj s številnimi sodelujočimi partnerji programa CEL.KROG in pa drugimi vključenimi deležniki, oddala prijavo na Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«, in sicer na prednostnem področju uporabe »Mreže za prehod v krožno gospodarstvo«. Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Preko povezovanja relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo poleg doseganja kritične mase za razvojni preboj na ta način prispevalo tudi h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja. Na področju razvoja kadrov se ta razpis dopolnjuje z javnim razpisom za vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki sta drug drugemu komplementarna z vidika doseganja ciljev S4, na področju internacionalizacije pa z javnim razpisom za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih, ki bo objavljen naknadno. Javni interes pri vzpostavljanju SRIPov je v zagotovitvi inovacijskega eko-sistema na ravni prednostnih področij uporabe S4.